Archiv pro měsíc: Říjen 2020

Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem…

Vydejme se spolu do víru historických okamžiků. Vezmu vás na krátkou procházku. Pouze měsíc a pár dní řídil veškerý život v Mladé Boleslavi a v okolních obcích Národní výbor. To, co se událo během tohoto období vypráví o době, která změnila historii. V tomto článku přináším náhled na život obyčejných lidí na Mladoboleslavsku a průběh říjnových událostí. Pro přehlednost se mnohde uchýlím k jednoduchému výčtu, tak jak šel čas…

Zprávy o tom, co se děje v posledních válečných měsících, přicházely do Mladé Boleslavi v ústním podání nebo byly tajně přiváženy z Prahy. Hlavní sídlo, kde se důvěryhodní občané scházeli, aby vyslechli nebo si přečetli novinky, bylo na Staroměstském náměstí v hotelu U Zlatého věnce. Bylo to zejména proto, že hotel patřil Josefu Botkovi, ryzímu vlastenci. Byl vůdčí postavou mladoboleslavského odboje. Jeho zásluhou se informace dostávaly k obyvatelům, přinášely naději a povzbuzení do posledních válečných dní. Nemalou roli hrálo i to, že Staroměstské náměstí je od pradávna centrem všeho dění ve městě. Lidé se zde přirozeně sdružují a společně prožívají svá trápení nebo radost.

Originály zpráv, které přicházely z Prahy o dění ve státě, byly uloženy rodinou Botkovou i několika dalšími do mladoboleslavského Muzea odboje. Do místnosti, kde se shromažďovaly všechny novinky, byla při přestavbě hotelu v roce 1927 umístěna pamětní deska s nápisem: “V těchto místech scházela se za světové války vlastenecká společnost s obětavým národovcem Josefem Botkou v čele, a odtud vyšel i zdejší “Národní výbor” dne 28. října 1918”.

6. října 1918 se v tomto hotelu konala důvěrná schůze delegátů České státoprávní demokracie, uspořádaná v zasedací síni obecního zastupitelstva. Téhož dne odpoledne proběhla veřejná občanská schůze v sále Okresní hospodářské záložny, na níž promluvil Dr. Karel Kramář, profesor Dr. Emil Svoboda a účetní rada Zemského výboru Titěra. Obě schůze řídil Josef Botka, zápis učinil tajemník Ladislav Verner a byl uložen do Muzea domácího a zahraničního odboje (do konce 30. let sídlilo muzeum ve staré radnici, přestěhovalo se při její přestavbě na okresní úřad). Z projevů bylo patrné, že se situace mění k lepšímu, konec války se blíží, je třeba zachovat klid, spolupracovat a držet se pokynů vydaných Národním výborem v Praze.

14. října 1918 proběhla v Boleslavi mohutná manifestace, na níž měla být prohlášena Socialistickou radou republika. Všichni cítili, že sny o samostatné republice jsou na dohled.

Brzké dopoledne 28. října 1918 se ničím nelišilo od dní předešlých. Ale po 10. hodině začaly přicházet z Prahy zprávy, že se cosi děje. Šeptanda se šířila po celém městě, mnozí spěchali na Staroměstské náměstí a čekali od Josefa Botky vysvětlení. On by jim ho rád podal, ale telefonické spojení s Prahou nefungovalo. Až po poledni se dozvěděl, že vládní moci se ujal Národní výbor a že jsme se stali svobodným národem v samostatném státě. Ihned novinu oznámil přítomným hostům. Napsanou ji vyvěsil v prvním okně hotelu vpravo od vchodu, a nad ni zavěsil červenobílou stuhu. Dochoval se tužkou psaný koncept a inkoustem psaný originál na papíru s hlavičkou “Místní organisace České státoprávní demokracie v Mladé Boleslavi” telefonické zprávy, kterou Botka obdržel, v tomto znění:

“Sekretariát z Prahy oznamuje: Národní výbor ujal se moci STÁTNÍ. Budiž zřízena milice občanská, která má zabrániti možnému porušení pořádku a násilnostem. Národní výbor ujal se moci nade všemi úřady státními i samosprávnými. Censurní úřady mají i nadále svou pravomoc ku potlačení štvavých zpráv, zvláště německých. Hrabě Andrássy navázal přímé styky s československou národní radou pařížskou.“

Současně byl na hotelu vyvěšen první prapor v národních barvách, brzy přibyly další. Lidé si konečně mohli připnout stužky ve všeslovanských a národních barvách bez obavy z postihu rakouských úřadů. Kolem hotelu a po celém náměstí se radovaly davy lidí, kdo mohl, pospíchal do houfu k ostatním, a sdílel radost a úlevu z napětí minulých dní.

V 5 hodin odpoledne byla na příkaz Dr. Bedřicha Bobka založena Národní stráž neboli Národní obrana či milice. Velitelem byl jmenován Bohumil Bílek. O něco později byl uspořádán manifestační průvod městem, zakončený táborem lidu na Staroměstském náměstí. Z okna hotelu v prvním poschodí nad vjezdem promluvili J. Botka, J. Dubický, J. Novák, B. Bobek a další.

A nyní se podívejme na události heslovitě. Vybrala jsem několik dobových záznamů jako ilustraci k událostem, které přímo v Mladé Boleslavi nebo v blízkém okolí probíhaly, jaké starosti a problémy přinesly první dny ve svobodném státě. Pro zjednodušení a opakující věty nyní uvedu, že všechny stížnosti, podněty či nabídky byly adresovány Národnímu výboru.

28. října 1918

 • Skupina studentů vedená klenotníkem J. Zahrádkou odstraňovala rakouské odznaky a symboly
 • Z místních kasáren byli propuštěni italští důstojníci, jejich domluvu s Čechy umožnil student práv J. Kuchař
 • V noci z 28. na 29. října byl ustanoven Národní výbor okresu mladoboleslavského, vedený předsedy MUDr. Eduardem Bičíkem, JUDr. Vratislavem Teklým a jednatelem Janem Dubickým

29. října 1918

 • Proběhly oslavy na Staroměstském náměstí, při kterých studenti a školní mládež, Národní stráž a vojenská posádka složili slib věrnosti. Italští důstojníci předali městu italský prapor na důkaz přátelství a vděčnosti.-
 • Moci ve městě se ujal Národní výbor. Řídil vojsko, strážní a bezpečnostní službu, otázky běžného života. Usídlil se v hotelu U Zlatého Věnce. Zde také přijal J. Botka návštěvu, o níž informoval občany zápisem provedeným na rubu hotelového účtu v tomto znění: “Včera v 9 hod. večer přišel velící generál pražský polní podmaršálek Kestřanek do místností Národního výboru s celým štábem a odevzdali vojenskou moc do rukou Národního výboru.”
 • Ve druhém okně hotelu bylo vyvěšeno provolání Ústředního národního výboru v Praze z 28. října, začínajícího slovy: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem”…
 • Za okny hotelu byly vyvěšovány nové zprávy a také “První zákon československého státu”

30. října 1918

 • Národní rada se přesunula do místností na okresním hejtmanství a šéf úřadu, rada Pacák, se od nich dozvěděl, že přejímají veškerou odpovědnost za chod města. Bývalý ministerský sekretář Dr. Hájek měl být neprodleně z Mladé Boleslavi odstraněn, aby se zabránilo občanským nepokojům. Nemilosrdný až brutální úředník tvrdě vymáhající aprovizace, trestající za sebe menší přestupky, se stal nyní terčem odplaty hladových lidí. Úředníci, kteří sloužili rakouskému režimu, byli přeloženi.
 • Deputace učitelů, vedená panem Gregorou, přislíbila pomoc českému státu a účast, společně s dětmi, na celonárodní manifestaci v pátek 1. listopadu
 • Národní výbor přijal první dary – pan Líman věnoval 100 K, pan Graulich 200 K
 • Deputace četnictva vedená majorem K. Vyčítalem přislíbila podporu
 • Deputace vojska 18. pěšího pluku z České Lípy oznámila, že je zcela k dispozici Národnímu výboru. Do zmíněného města byli vysláni Dr. Bobek a zástupci sokolstva z Mnichova Hradiště.
 • Dr. Bičík přijal vrchního komisaře finanční správy Buška a vrchního správce pošty Fanfule, kteří složili slib národní vládě, že budou věrně konat své povinnosti
 • O 5. hodině odpolední se konala schůze se zástupci Národní obrany

31. října 1918

 • Živnobanka otevřela Národnímu výboru volný účet k vyzvednutí peněz pro potřeby předsednictva
 • Pozůstalým po českých legionářích přinesla Růžena Stádníková z Čejetiček 50 zlatých ve stříbře, pan Zíbner, mladoboleslavský mlynář, 1000 K
 • Národnímu výboru věnoval Alois Váňa 323 K ze zábavy konané v sokolovně, Městská spořitelna 1000 K, pan Zíbner 200 K
 • V místnostech Národního výboru se střídali zástupci úřadů nebo celé deputace a skládali hold – zástupce berního referátu Dr. Blecha – vrchní správce berního referátu Krblich – za cechovní úřad Antonín Dvořák – první státní návladní J. Cvach a Dr. Krauskopf – za krajský a okresní soud vrchní rada Jaroš – okresní školní inspektor Tyšler – zástupci pro zkoumání cen v kraji, rada Jeřábek a rada Plítek

1. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po legionářích věnovali manželé Švíkalovi 1000 K
 • Proběhla celonárodní manifestace, na níž mluvili Dr. Teklý, Dr. Bičík, jednatel Dubický a redaktor Frabša
 • Národní obrana zabavila vagon mouky určený pro Dělnické konzumní družstvo v Podmoklech, odeslaný ze stanice Krnsko firmou Kuchta, opatřený dopravním osvědčením, a poslala ho československému pluku do České Lípy
 • Večer z města odjeli “Bosňáci”, 300 mužů a 2 důstojníci. J. Botka jim vyplatil 20 000 korun, dostali na cestu 400 kg brambor a 282 bochníků chleba. Účetní důstojník praporu Begovič zde jako záruku za vyplacený obnos zanechal jezdeckého koně, kterého dostal jízdní odbor Sokola.
 • Zabaven byl vagon dříví směřující do Budapešti

2. listopadu 1918

 • Pro vdovy a sirotky po legionářích věnoval ředitel Graulich 200 K, neznámá paní jeden zlatý řetěz, úřednictvo pošty a telegrafů 200 K
 • slečna Podhorská věnovala Národnímu výboru 150 K
 • Firma Klein a Bergman zaplatila 91,50 K za trikolóry, které měl uhradit Národní výbor
 • Zástupci Národní výboru žádali po šéfu hejtmanství Pacákovi, aby jim vydal tajný archiv

3. listopadu 1918

 • Deputace vojenských vysloužilců složila hold Národnímu výboru a slíbila, že budou věrně sloužit československému státu
 • Paní Visingerová odevzdala vyznamenání a diplom od Červeného kříže s příslušnými listinami od okresního hejtmanství
 • Dr. Bičík, Dr. Teklý, Mařík a Hartman navštívili generálního ředitele Václava Klementa a žádali o uvolnění některých jeho zaměstnanců – Štěpána pro Hospodářskou radu, Maříka pro Národní výbor, Bílka, Štěrbu, Mazuru, Nejedlého, Šimona, Najmana, Řípu, Holého a Babáka pro Národní obranu. Bylo jim vyhověno. Nebyl uvolněn dílovedoucí Schneidr, ale dostal třikrát týdně 1 hodinu volna.

4. listopadu 1918

 • Poštovní úřad žádal pražské ředitelství o dvě pracovnice do kanceláře na výpomoc
 • Spolek paní a dívek nabídl své služby a síly Národnímu výboru a Hospodářské radě
 • V noci přijel do města transport 1000 vojínů pluku č. 10. Firmy Monopol a Klinger byly požádány, aby poslaly povozy pro přivezení slámy do ubikací těchto vojáků.

5. listopadu 1918

 • Pan Švíkal zaslal 100 plakátů k upozornění na neřesti mezi ženami. Byl vydán zákaz nočních toulek a bezdůvodného chození žen na veřejných místech po 9. hodině večerní, nařízeny prohlídky veřejných místností a nocleháren hlídkami Národní obrany, taneční zábavy se mohly pořádat pouze se svolením Národní obrany.
 • Pánové Dürich a Semanský měli zajistit karanténu pro vracející se vojáky

6. listopadu 1918

 • Úřednictvo Rakousko-uherské banky odevzdalo 100 K pro legionáře
 • Okresní oděvna, kterou vedl Miroslav Domalíp, žádala Národní výbor, aby pomohl zajistit od firmy Laurin & Klement nákladní vůz na odvezení zakoupených bot, protože po dráze je nelze převézt
 • Mnozí odevzdávali přijatá vyznamenání, rada Visinger dvě, paní Laufbergerová vyznamenání Červeného kříže (stříbrné) a diplom, ředitel Davídek zlatý řád Fr. Josefa, manželé Dlabáčkovi tři vyznamenání, četař Holman dva záslužné vojenské kříže, paní Hoblová zlatý záslužný kříž, nadporučík Semanský záslužný kříž Fr. Josefa s dekretem, paní Benešová a Hejkalová dva řády, pan Folprecht také dva řády
 • Firma Monopol darovala Národnímu výboru 1000 K
 • Úředníci Rolnické akciové strojírny věnovali legionářům 100 K u příležitosti sňatku E. Dobrého se slečnou Dvořáčkovou

7. listopadu 1918

 • J. Svoboda odevzdal dvě jubilejní státní vyznamenání a jubilejní vojenský kříž, ředitel Krauskopf vyznamenání za 40letou službu, inspektor Tadeáš Scheller řád Fr. Josefa a zlatý záslužný kříž, F. Hložek stříbrné vojenské vyznamenání a záslužný kříž, R. Wagnerová a rada J. Placek zlaté vyznamenání, Bohdan Pokorný záslužný kříž IV. třídy za občanské zásluhy, Josef Prousek dvě vyznamenání za občanské zásluhy s diplomem a tři dekrety, Bohdan Tyšler a vrchní oficiál Dumek vyznamenání
 • Divadelní spolek Kolár věnoval 100 K Národnímu výboru, 100 K pro pozůstalé po legionářích a 30 K k témuž účelu místo věnce na rakev zemřelého člena Václava Justa
 • Deputace pánů Bičíka, Maříka a Semanského vyjednala u firmy Laurin & Klement pro vojenské velitelství 4 nákladní, 2 sanitní a 2 osobní vozy
8. listopadu 1918
 • Jan Janus odevzdal stříbrnou medaili, bronzové vyznamenání a Karlův kříž, nějaká paní malý a velký zlatý dukát a zlatý náhrdelník pro zlatý poklad Československého státu, poštovní kontrolor Jan Bednář zlatý záslužný kříž s korunou, okresní starosta Cyril Papoušek řád Fr. Josefa s válečnou medailí a 100 K, paní doktorová Bobková stříbrné vyznamenání Červeného kříže, sestřička Gertruda Kolářová stříbrné vyznamenání Červeného kříže s dekretem
 • K uctění jmenin prof. Zdeňka Kampera odevzdala kvinta gymnázia 86 K pro pozůstalé po českých legionářích. Stejnému účelu věnoval řídící učitel Josef Řehák sbírku žactva a hostů při slavnosti II. obecné chlapecké školy 62,56 K, paní a profesor Václav Řehák po 100 K k uctění památky nadporučíka 41. pěšího pluku Josefa Karlo.
 • Ekonom J. Fiala 25 K, dceruška Mařenka Fialová společně se slečnou Vilémovou výtěžek z loutkového divadla 10 K, pan Wiedner 10 K a 11 K ve stříbře pro poklad Československého státu
 • Prapor, který věnoval Národní výbor italským důstojníkům, jim byl předán v zeměbraneckých kasárnách. Slavnosti se za Národní výbor zúčastnili Bičík, Botka, Hartman, Mařík, za město starosta Beneš, Grass, Ziegelheim, Domalíp, Pára, Vrabec a sedm Sokolů. Řečníci ocenili zásluhy italské armády při osvobození českého národa a doufali, že si odvezou na Mladou Boleslav pěkné vzpomínky. Tlumočil pan Horák, poštovní oficiál. Italský důstojník česky ocenil zásluhy našich legionářů.

9. listopadu 1918

 • Ještě stále lidé odevzdávají vyznamenání – primář okresní nemocnice tři, sl. Veldová vyznamenání Červeného kříže, pí. Sezemská, manželka inspektora Jandy, firma Gasser a Nase také, inspektor Janda zlaté vyznamenání Fr. Josefa s diplomem
 • Stále lidé posílají peníze pozůstalým po legionářích – Milán Ponec 400 K, primář Kopfstein 300 K, firma Gasser a Nase 300 K
 • Na zlatý poklad Československého státu daruje Milán Ponec 8 zlatých malých dukátů a 15 zlatých desetikorun
 • Pan Schneider ohlásil, že má bednu stříbra a zlata v ceně 250 000 K, která byla zabavena ve zdejších kasárnách. Bedna byla uložena v Městské spořitelně v pancéřové schránce.
 • Hlídky hlídaly u oděvních skladišť po celém městě, aby nebyly vyváženy oděvy a látky
 • Pan Hracha z Pískové Lhoty daroval Národnímu výboru 20 pytlů (10q) brambor, které byly předány italským zajatcům
 • Pan Novák, člen Národního výboru, zašel do lihovaru, aby zamezil propouštění dělníků a pomohl předat továrnu do správy civilního dozoru

11. listopadu 1918

 • U starosty města Františka Beneše se sešli zástupci Národního výboru a řešili bytové otázky, vyučování na reálce, aprovizaci, propůjčení místností na plenární schůzi, otázky kolem zeměbraneckých kasáren a uhlí
 • Dělnický výbor firny Laurin & Klement si stěžoval na špatnou kvalitu chleba, malý příděl masa a zvýšení ceny cukru. Kvalitu mouky měl zlepšit Zemský obilní ústav, maso a cukr řešila Ústředna cukerní a Ústředna tuková.
 • Paní R. Studecká, manželka účetního šikovatele, žádala, aby mohla dostával 1 litr mléka denně, bylo jí vyhověno

12. listopadu 1918

 • Pánové Svoboda a Novák odevzdali po 400 K Národnímu výboru a pozůstalým po českých legionářích, po 200 K Ústřední Matici školské a Českému srdci, 100 K Národní jednotě. Syn a dcera pana Nováka vyměňují za 200 K v papírech 100 K ve zlatých desetikorunách a 100 K ve stříbře.
 • Deputace z Ústavu choromyslných v Kosmonosích žádá, aby bylo úřednictvo vzato do přísahy, prozatím podléhá Zemské správní komisi. Také žádá o zvýšení přídělu tuků a o zajištění potravin, kterých je v ústavu nedostatek.

13. listopadu 1918

 • Pozůstalým po legionářích předal Rodný kraj částku 400 K, která se vybrala po přednášce prof. Vítka v Kosmonosích. Dále dostali 105,20 K od mládenců a družiček z pohřbu V. Nebyly z Dlouhé Lhoty a 24 K od hudebníků kapely Bálka z taneční zábavy v hostinci pana Čubana v Rožátově, pan Zima z výborové schůze České státoprávní demokracie vybral 16 K
 • Pan Šerák odevzdal 6 vyznamenání, pan Černý 4, profesor Jozef 4 válečná
 • Dostavila se deputace jeptišek a slíbila, že budou nadále pracovat ve zdejší nemocnici za vedení Národní zemské správy
 • Červený kříž předal panu Hartmanovi různé druhy potřebného zboží
 • Rolníci v Jiřicích nechtěli odvádět brambory, řezníkům se nelíbilo rozdělování dobytka, pekaři žádali přiměřené rozdělení pečiva, truhláři a malíři žádali stejnoměrné rozdělení zásob lihu

14. listopadu 1918

 • Jožka Vondráková věnovala pozůstalým po českých legionářích 2000 K, za svého manžela Františka Vondráka, který se samostatnosti nedožil, také 2000 K a za šťastný návrat svého synovce poručíka Oskara Landy z italského údolí smrti také 2000 K.
 • Paní Šmejkalová, majitelka hostince, 28 K, tajemník Dlabáček 10 K, Václav Bedler k uctění památky zemřelé sestry H. Urbanové ze Všelis 30 K, pan Hašlar, majitel kina, 600 K, paní Marečková, choť advokáta, darovala pro zlatý poklad českého státu 3 zlaté náramky
 • Ze zabavených věcí byl vydán vojenský plášť, 1 pár vojenských a 1 pár obyčejných bot pro vojíny, kteří slouží ve zdejší nemocnici – desátník Fr. Pavelka a dělostřelec J. Primásek
 • Učiněny byly prohlídky zásob v různých podezřelých firmách – např. u kováře Holuba sepsal velké zásoby železa pan Bach 

15. listopadu 1918

 • Pozůstalým po legionářích daroval p. Pechr z tanečních hodin 86 K, starosta Semčic sbírku řídícího učitele 170 K a 100 K ze svatby své dcery, obec Rejšice sbírku z lidové slavnosti 400 K, V. Kolátor 500 K, pan Pazderník 500 K
 • Vyznamenání vrátil profesor Smělý, pánové Novotný a Jeník vyznamenání s dekretem
 • Dostavila se deputace žen z Vince a žádala příděl uhlí, mouku a zlepšení kvality chleba
 • Pěšák Hašek dostal povolení k získání skleněného oka v závodě pana Zahrádky na účet Červeného kříže
 • Do Boleslavi přijelo 800 mužů 10. střeleckého pluku a dalších 1100 mužů z 10. a 11. střeleckého pluku z Vídně, přivítal je inspektor Dubický a nadporučík Semanský
 • Strojník J. Umlauf, který se vrátil z fronty, byl umístěn na žádost Národního výboru v továrně na pluhy v Kosmonosích
 • Byla vyšetřena krádež mouky z lihovaru
 • Na nádraží České severní dráhy byla zabavena 10litrová baňka mléka, posílaná hraběnce Černínové. Mléko bylo poté odesláno do nemocnice, baňku uschoval pan Dundr.
 • Chotětovu bylo povoleno, aby zabavil 2 baňky mléka po 20 litrech, které bylo určeno do Ústí a Litoměřic. Bylo rozprodáno chudým občanům, 1 litr za 55 haléřů,  a peníze byly odevzdány Národnímu výboru v Nových Benátkách. Baňky byl uschovány a pokud se majitel o ně přihlásí, budou mu předány.

16. listopadu 1918

 • Pro zlatý poklad darovala rodina Benšova dvě zlaté desetikoruny a stříbrný dvouzlatník
 • Pozůstalým po legionářích daroval ředitel Zdráhal s chotí 100 K, pan Manžel z Bukovna sbírku při valné hromadě Sokola 103 K
 • Pan Kaufman tržil při prodávání cigaret o 1 haléř víc při 6 kusech, který pro nedostatek drobných peněz nemohl vracet. Nevrácená částka činila 10 K, ale prodávající věnoval 100 K pozůstalým po českých legionářích
 • Továrník Vraný navrhl, aby byla zřízena ohřívárna pro městskou chudinu, sám by přispěl částkou 500 K
 • Deputace mistrů pekařských žádala, aby jim bylo přiděleno pečení chleba, protože se z války vrátilo víc pekařů
 • Pro nedostatek finančních prostředků byla zrušena Národní obrana
 • V Dobrovici chytili překupnici, která měla 20 kg tvarohu a několik kilo másla. Městský úřad žádal o sdělení, jak má postupovat. Pokud by měla paní legitimaci k nákupu tvarohu ověřenou Národním výborem a Hospodářskou radou, mohla si tvaroh nechat. Máslo muselo být zabaveno a prodáno po 18 K za 1 kg, ale prodej se musel ohlásit Zemské ústředně tukové.
 • Dr. Pavlousek a pan Dürich žádali pana Botku, aby byla zavedena tajná policie a navrhli mu zároveň jednoho muže, s kterým ale musí souhlasit předsednictvo. Tajný měl dostával 25 K denně. Botka přislíbil, pokud bude místo obsazeno, věnuje Národnímu výboru 400 K.

17. listopadu 1918

 • Za přítomnosti pana Botky bylo na schůzi výboru pro Svatováclavský dar přislíbeno přispět Národnímu výboru ze sbírky částkou 20 000 K
 • Vysokoškoláci nabídli svou pomoc
 • Pan Líman, ekonom, přihlašuje dva byty

18. listopadu 1918

 • Eduard Heller odevzdal vyznamenání Červeného kříže
 • Pozůstalým po padlých legionářích daruje lékárník Chleborád 100 K, vrchní účetní Balcar 50 K, ředitel Krauskopf 20 K, při taneční zábavě v Kamenném Zboží vybrali hudebníci československého pěšího pluku 36 K
 • Hoteliér Botka věnuje Národnímu výboru 400 K
 • Pan Jozef navrhl jednání o stanovení odměny za práci jednatele Dubického, který od 28. 10. do 15. 11. pracoval zdarma. Měsíční plat ve výši 800 K navrhli pánové Jozef, Bičík, Suchý, Hartman a Botka. Jednatel Dubický výši odmítl s tím, že je nutno v zájmu národní věci přinést určité oběti, a navrhoval plat ve výši 600 K. S tím nesouhlasila druhá strana a trvala na návrhu 800 K. Tuto částku ale inspektor v žádném případě nechtěl přijmout, a tak byla nakonec odsouhlasena částka 700 K.

19. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po padlých českých legionářích bylo vybráno na svatbě profesora O. Lederera s Růženou 100 K (prostřednictvím Jizerana), pan Kubát z Vince daroval 200 K, J. Himer 60 K k uctění památky svého “chefa” Vl. Křikavy, majitele parního pivovaru a sladovny, pan Svoboda, hostinský, z taneční zábavy 20 K, starosta Fr. Beneš odevzdal dar italských důstojníků 2390 K
 • Fr. Socha z Chotětova odevzdal záslužnou medaili a zlatý kříž s korunou
 • Byly vystaveny legitimace pro Karla Košťála, Jana Vagnera, Jaroslava Libicha a Václava Krause, opravňující je k prohlídkám u obchodníků a sepsání jejich zásob
 • Pan Hartman zabavil větší množství různých látek při prohlídce na nádraží, které směřovaly z Varnsdorfu do Vídně

20. listopadu 1918

 • Pozůstalým po legionářích darovala Akciová strojírna a slévárna Dobrý 5000 K, omladina ze Strašnova z posvícenské zábavy 83 K, hudebníci ve Vinařicích 92 K, Barbora Jirošová 20 K, J. Pajar 5 K, Fr. Pazderník z Hrdlořez 100 K
 • Učitel Vildman z Kropáčovy Vrutice přivedl s 9 muži Národní obrany 6 koní, 2 hříbata, 4 kočáry
 • Veřejná schůze Národního výboru se konala 25. 11. v Městském biografu, inspektor Dubický promluvil o činnosti, pan Mařík o dělnických otázkách
 • Pan Švíkal byl pověřen intervencí u příslušných úřadů, aby bylo dodáno pro mladoboleslavské občany uhlí
 • Důstojníci chtějí uspořádat koncert na podporu pozůstalých po legionářích. Sokol vybere dámy, které budou chodit s důstojníky vybírat příspěvky.
 • Inspektor Dubický vyjednal s panem Libichem, že každou sobotu bude dodávat pro dělníky 100 kg tvarohu za nejnižší ceny, nyní za 1,5 K

21. listopadu 1918

 • Ředitel Žalud odevzdal 3 vyznamenání, pan Drahota zlatý záslužný kříž
 • Profesor Palička informuje, že k studentské legii se přihlásilo 16 studujících z hospodářské školy, ale k této své aktivitě nedostali svolení od rodičů. Národní výbor tudíž psal dopisy rodičům, v nichž byla prosba, aby v celonárodním zájmu změnili své přesvědčení.
 • Byla dokončena prohlídka a soupis Císařského panství v Nových Benátkách

22. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po legionářích odevzdal J. Kovář z Kosořic sbírku občanstva 143 K, ruský zajatec Širjajev 2 K za vystavení povolení odjezdu do Ruska, pan Svárovský z Hrdlořez 12 K za vystavení povolení, aby si mohl ponechat krávu, šikovatel J. Šafr sbírku poddůstojníků z hotelu Vysoký 111 K, J. Šulc z Kolomut z posvícenské taneční zábavy 80 K, pan Kraus, nájemce dvora ve Vinci, 400 K, učitel Adolf Konopka z Dobrovice k uctění památky zemřelého Rudolfa Houžvičky, obchodníka ze Smíchova 10 K, Fr. Sezemský 20 K
 • Poštovní úřad oznámil, že vojenská stráž zabavila na nádraží 5 beden mouky, zaslaných jako poštovní zásilka z Českého Brodu do Mikulášova. Zásilka byla odeslána bez osvědčení, a proto byla odeslána do aprovizace.
 • Při sázení lípy v Línech bylo vybráno na památku vyhlášení Československého státu 500 K
 • Setník Záveský oznámil, že mají přebytek 1 vagonu brambor, byly dány do aprovizace
 • Dr. Bičík oznámil, že ve Strenicích 30 ozbrojených vojínů zabavuje na úkor Národní obrany různé věci, které si mezi sebou rozdělují. Pořádek mělo udělat 50 vojínů, které odeslal do zmíněné obce pan Semanský
 • Spořitelní spolek v Bezně žádal, aby Dražice dodávaly víc elektrického proudu. Dražice vysvětlují, že první tři v týdnu pracují celý den, další dva jen dopoledne. Příští týden budou proud vyrábět už celé dny.

23. listopadu 1918

 • V. Boháček odevzdal 26 K jako sbírku při sousedské zábavě u paní Nejedlé, sám přidal 100 K, omladina z Horních Stakor z věnečku 221 K, B. Jabůrek, výrobce obuvi 100 K
 • Pan Pařez, dělník z automobilky, žádal, aby bylo obstaráno uhlí pro nejchudší rodiny. Říkal, že v továrně Kosmanos v Josefodole je velké množství uhlí. Skutečnost byla prozkoumána, 5 vagonu uhlí bylo předáno a prodávalo se 100 kg za 8 K
 • Kvůli rozdělení mléka z Podhrádí byla sestavena komise – Dubický, Bach, Novák
 • Problémy s dodávkou elektrického proudu, bylo ho málo a byl nestejnoměrně dodáván
 • Inspektor Dubický a pan Jozef řeší špatnou kvalitu chleba u Zemského obilního ústavu
 • Předseda Hospodářské rady z Josefodolu žádal o povolení ke hře divadla pro děti ve prospěch tamních chudých dětí. Ptal se též, zda by z výtěžku nemohli dostat pro děti levnější látky nebo oděvy. Inspektor Dubický slíbil pomoc.

24. listopadu 1918

 • Důstojníci žádají o 100 postelí, které se nacházejí v nemocnici, ale nepatří tam-
 • Setníci Křepinský a Hammr dali podnět k uspořádání hudebního koncertu pěšího pluku č. 36. Při něm vybírali sestry ze Sokola a důstojníci příspěvky pro legionáře. Sbírky ze zúčastnily sestry Provazníková, Čtyroká, Kryková, Vysoká, Kášová, Orlová, Hubáčková a Látová

25. listopadu 1918

 • Rodný kraj věnoval pozůstalým po legionářích posvícenskou sbírku 95,20 K, J. Placek, ředitel gymnázia 20 K, učitel Michal výtěžek z výstavy pohlednic 25 K, p. Altman posvícenskou sbírku 246 K, starosta Hrabě z Rokytovce sbírku z posvícenské zábavy 141 K
 • B. Jabůrek, obuvník, daruje pro chudé děti 9 párů dětských bot s dřevěnou podešví, 3 páry dětských botek s koženou podešví, 2 páry dámských bot s koženou podešví, 5 párů dřeváků (klapaček)
 • Mlýny Epstein a Vaněk byly vyzvány k předložení vzorků mouky, z níž se peče chléb
 • Ředitel Biach z Josefodolu se dohodl s Národním výborem o dodávce 10 vagonů uhlí za cenu 7 K za 100 kg

26. listopadu 1918

 • Josef Líman, studující v Praze, věnoval pro pozůstalé 200 K, paní Límanová 50 K, sekretář Dvořák 10 K, pan Jaroš se sl. Pavlínkou Tichou v Řepově vybrali při posvícenské zábavě 200 K a paní Repšová k tomu přidala 10 K
 • Nadporučík Louda, staniční velitel nádraží Čejetice, nahlásil zabavení 186 kg masa
 • Firma Nase daruje pro chudé 50 párů obuvi s dřevěnou podrážkou a 650 g čaje pro ohřívárnu. Nabízí pro členy Národní obrany podrazit boty zdarma.

27. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po legionářích odevzdal starosta Cihlář z Bukovna 100 K od strážmistra J. Skály a 10 K od J. Chmelíka, ředitel Řehák odvádí sbírku žactva 5 K, Jan Matějů 4 K, z taneční zábavy v hostinci Karla IV. v Zámostí bylo vybráno bratry Antonínem Pencem a Prokopem Holým 60 K, v Krnsku vybrala paní Polívková a sl. M. Žáková 1330 K, mužstvo zeměbranecké nemocnice 100 K, Arthur Kornell, advokát, pokutu protistrany 10 K
 • Na udání byla provedena prohlídka u firmy Klinger. Byly nalezeny velké zásoby, přebytky budou předány do veřejné aprovizace.
 • Bývalý zdejší listonoš pan B. žádal z Vídně, aby jeho rodině byla vyplácena podpora. Podle vrchního poštovního správce byl pan B. špatný ve své práci, stát musel za něho zaplatit 21 100 K, rodina je však spořádaná a podpora mu byla proto povolena.

28. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po legionářích věnovala sl. A. Rudolfová 10 K k uctění památky zemřelého Vl. Křikavy, stavitel Karel Dlouhý 1000 K, Karel Bičík, hostinský 50 K, vojín Václav Valenta 15,12 K, rodina Párova 50 K, J. V. Michal, holič, 5 K, V. Číha ze Starých Benátek vybral při sňatku sl. Číhové 10 K
 • Na nádraží bylo zabaveno 94 kg vepřového masa. Přijel majitel, řezník z Bakova, a žádal, aby mu bylo maso vydáno, protože vepřové maso je volné. Nemohl se prokázat živnostenským listem, složil proto kauci 1000 K, která se mu vrátí, až odešle živnostenské oprávnění.

29. listopadu 1918

 • Pro pozůstalé po legionářích odvádí starosta Jan Jonáš z Ouřec sbírku 873 K, Bedřich Šťastný, rolník v Rokytovce, 500 K, K. Horáček, řezník, 200 K, z vyplacených požitků zanechali šikovatelé Ant. Hudec a J. Mácha a četař Fr. Sládek od 3. setniny náhradního praporu č. 36 K 51, pan Novák z Husí Lhoty 20 K
 • Ze zabaveného masa od paní H. bylo prodáno v městských jatkách 38 kg vepřového a 82 kg kozího. Pro nejchudší rodiny byly vydány poukázky. Kilo vepřového se prodávalo za 9 K, kozí za 5 K.
 • Odpoledne  byla přivedena i s německým velením celá vojenská posádka a složila do rukou Dr. Bobka, náčelníka Sokola, přísahu Československé republice. Po přísaze převzal velení bratr Josef Dürich a za českých povelů odvedl vojsko do kasáren.

30. listopadu 1918

 • Pozůstalým po legionářích daruje rodina Šreierova ze Sukorad k uctění památky zemřelého V. Holuba 10 K, učitel Krchov z Mladějova 73 K, pro sirotky rodiny Bártovy věnuje J. Blecha 10 K, Olga Purmová 50 K, paní Šmejkalová 10 K, sl. M. Provazníková, posluchačka obchodní pokračovací školy, daruje na poklad Československého státu dvě stříbrné pětikoruny
 • Vydány lístky na zabavených 10 kg másla pro chudé rodiny, lístky byly na 125 g, prodával ho obchodník Jägr
 • Pan Košťál dostal dostal dvě legitimace pro dva muže opravňující je k prohlídkám zásob uhlí po domácnostech

1. prosince 1918

 • Pan Braier nabídl Národnímu výboru 10 vagonů ostravského uhlí za maximální cenu, nabídka byla přijata (byl velký nedostatek této komodity)

2. prosince 1918

 • Pozůstalým po legionářích bylo vybráno při veselce p. Beneše se sl. Hůlkovou v Bojeticích 90 K, odbor samosprávných zřízenců věnuje 139 K, řezník Křováček 50 K, V. Sedláček, starosta z Chrástu, sbírku v obci 120,40 K, odbor svazu kancelářských oficiantů státních úřadů 171 K, dělnictvo firmy Arbor v Debři 150 K, říd. učitel Fr. Misík sbírku občanstva ve Vinci 1000 K, správce Suchý 10 K
 • Sirotkům rodiny Bártovy věnovala sl. M. Štromrová 10 K a M. Domalíp obnošené šaty a boty
 • Pan Mařík žádá firmu Dobrý, aby přebývající boty předaly k rozprodání rozdělovně obuvi, jinak by je museli vrátit firmě Baťa
 • Deputace pánů Kaliny a Kopala přinesla chléb pečený ve Vaňkově mlýně. Na první pohled je vidět, že chléb je špatný, malý, ale těžký, rozpraskaný. V mlýně špatnou kvalitu chleba vysvětlují nekvalitní moukou. Upečený bochník byl předán profesorovi Šteklovi a panu Schillerovi k prohlídce.
 • Zástupci Červeného kříže předají Národnímu výboru 15 000 K
 • Byla řešena otázka prázdných bytů v klášteře u piaristů, které musí být zrestaurovány. Neobydlené byty jsou i v chudobinci a u náměstka starosty pana Grasse.
 • Okresní komise pro péči o mládež žádala o podporu na zakoupení obuvi pro chudé lidi. K tomuto účelu byla schválena částka 1000 K.
 • Byly zabaveny tři živé husy o váze 5,85 kg, 5,80 kg a 6,20 kg a dvě zabité o váze 7,05 kg a 7,20 kg občanovi, který je vezl do Ústí, a neměl u sebe  živnostenský list. Husy byly prodány na trhu – zabité do 5 kg po 11 K za kilo, pak za 1 kg 14 K. Živé, krmené, 1 kg za 14 K. 
 • Úředníku Štilcovi bylo zvýšeno služné na 600 K měsíčně, hodiny přes čas mu nebudou proplaceny

3. prosince 1918

 • Pro pozůstalé bylo vybráno ze svatby novomanželů Novotných z Předměřic 210 K, starosta Cyrus z Pěčic odvedl sbírku družiček při svatbě Fr. Moce a J. Uhlíře 336,30 K
 • Paní Neumanová darovala pro ohřívárnu 5 K
 • Opět stížnosti na chleba z Vaňkova mlýnu, telefonicky i písemně si stěžuje několik žen a pan Soukup, stížnost odeslána Zemskému obilnímu ústavu
 • Deputace 6 kovářů oznámila, že nemají žádné uhlí, a proto nemohou pracovat, a upozornili na následky této skutečnosti. Stížnost byla řešena u ministerstva veřejných prací, byla slíbena brzká pomoc
 • Inspektor Dubický žádal o lepší organizaci ve válečné kuchyni a o provedení kontroly hospodaření
 • Pan Hartman přišel s několika návrhy – aby se konaly na Vánoce pro děti a vojáky nadílky, aby se zabavený cukr prodal nebo rozdal kojencům a nemocným, aby se vyřešily aprovizační problémy – na řešení byla vyhrazena jedna celá schůze

4. prosince 1918

 • Dělnictvo ve firmě Dlouhý hrozilo zastavením práce, pokud budou propuštěni dva dělníci, výpovědi byly pozastaveny
 • Podána stížnost na špatnou jakost chleba z aprovizace firmy Laurin & Klement. Chléb pekli v mlýně firmy Cicvárek. Ti však dostávají mouku k pečení od firmy Laurin & Klement, a to od Vaňkova mlýna. Ti mají zprávu od Zemského obilního ústavu, týkající se vymílání, že nemohou vyrobit lepší mouku, než z které se peče.
 • II. a pokračující škola věnuje pro pozůstalé 10 K, pro děti Bártovy pan Cerha 40 K

5. prosince 1918

 • Sl. Růžena Jüthnerová z Loučeně věnovala vdovám 10 K, organizace českých socialistů v Zámostí z věnečku 100 K
 • Německými poslanci psaný leták z Turnova vyzýval české vojsko, aby složilo zbraně. Povolení zatknout původce listiny mělo české četnictvo.

6. prosince 1918

 • Z posvícenské zábavy ve Smilovicích se pro vdovy vybralo 177 K, zdejší železniční personál věnoval 302 K, vzdělávací a zábavný spolek Pokrok sbírku na členské schůzi 28 K, paní Šmejkalová 21 K, pan Filip, zedník z Kosmonos, 20 K, k uctění památky MUDr. Viktora Vohryzky z Pardubic věnoval p. Günsburg 30 K, firma Fišer a spol. 20 K, rodina Günsburgova 10 K, paní Nohelová 30 K, pan Nohel 20 K, pan Schönfeld 10 K
 • Sirotkům Bártovým daroval Fr. Jerie, spolumajitel firmy Sezemský, 20 K a pan Šípek z Borče 15 K
 • Mouka z mlýnu pana Düricha byla poslána pro důstojnický sbor 7. střeleckého pluku ve Varnsdorfu. Jednalo se o 7 pytlů a 75 kg.
 • Pan Dürich, náčelník, uvedl prvního zdejšího legionáře pana Šulce od 33. pluku. Bojoval v Itálii a vrátil se nazpátek s 20 legionáři.
 • Občané z Jemník a Řepova žádali o povolení vykácet vždy každý druhý kaštan, aby měli dříví. Místo kaštanů by vysázeli ovocné stromy.
 • Lesy kolem Bezna byly káceny lidmi, kteří neměli čím topit, záležitost se měla vyřešit pomocí vojska, to však nebylo k dipozici

7. prosince 1918

 • Okresní hospodářská záložna darovala pro ohřívárnu 50 K
 • Vyznamenání odevzdávají pan Fiala 3, pan Polívka 2, pan Černý 5 ks
 • Pan Dürich, náčelník Národní obrany, se loučí s Národním výborem
 • Inspektor Dubický podal referát o schůzi učitelstva, které se neslo v pokrokovém a demokratickém duchu
 • V. Hanoušek, majitel statku ve Vinci, daroval 100 K

9. prosince 1918

 • Pan Mařík věnoval sbírku 335,02 K z mikulášské zábavy českých kovopracovníků, obec Rejšice 556 K z mikulášské zábavy v hostinci pana Nováka v Luštěnicích, z taneční zábavy pan Pechr 71,80 K, žáci II. třídy chlapecké školy 33 K

10. prosince 1918

 • Národní výbor rozděloval – okresní komisi pro péči o mládež k zakoupení obuvi 1000 K, sluhovi okresního hejtmanství 100 K, poslovi za donášení dopisů 20 K, chudým lidem po 5 kg mouky, do ohřívárny cukr
 • Podle příkazu vlády byla v tento den ukončena činnost Národního výboru.
 • Odevzdaná vyznamenání byla předána do muzea, ze zlatých pouze po 1 kuse od každého druhu, ostatní byla vložena do pokladu našeho státu

11. prosince 1918

 • Byla sestavena správní komise. Po dohodě všech stran byl předán návrh s udáním zástupců Okresní politické správě v Mladé Boleslavi.

 

Tolik k činnosti Národního výboru v Mladé Boleslavi. Je to jakýsi přehled o době převratové, o významném období v historii našeho státu.  Možná některé lidi zde uvedené znáte nebo jsou dokonce vaši příbuzní. Vzpomeňme, prosím, na všechny soucitné, kteří v této nelehké době pomáhali. Pro úplnost doporučuji nahlédnout do mého článku “Konec staré a začátek nové epochy”, kde najdete některé události z tohoto článku víc rozepsané, i další, které probíhaly v Mladé Boleslavi i v naší republice.

Po klinutí na fotografii najdete i popis události

Literatura

– sborník Boleslavan

Fotografie

– František Bareš – Paměti města Mladé Boleslavě

– Kolektiv – Mladoboleslavsko v proměnách času